KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS

 

SKOLAS PADOME

 

 2017./2018.m.g.

 

Izglītojamo vecāki:

Inese Siliņa - priekšsēdētāja

Inta Bērziņa

Jolanta Ķīvīte

Līga Kuršinska

Agija Alute

Agnese Kiršteine

Agnese Rancāne

Agnese Zīlīte

Sandra Strautmane

Renāte Ozola

Elita Montvida

Inga Juškina

Ilga Saveļjeva

Ilga Leimane

Inita Lastovska

Kristiana Millere

Rūta Jansone

Direktore:

Guntra Buivida

Direktores vietnieki:

Inita Embrekte

Baiba Mateviča

Marijana Kondratjeva

Igo Kūlainis

Pedagogi:

Sanita Miltoviča

Mārīte Suhanova

Daiga Žentiņa

Skolēnu līdzpārvalde:

Artūrs Cīrulis

Sēžu protokoliste:

Inese Reisa

 

Skolas padome:

 

* Izsaka priekšlikumus, idejas, ieceres gan izglītības iestādes  direktoram,

gan pašvaldībai par skolas attīstību un darbības pilnveidošanu.

* Izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam.

* Lemj par to, kādus  individuālos mācību  līdzekļus nodrošina  izglītojamo

vecāki, kādus izglītības iestāde (personas, kas realizē aizgādību).

* Izzina pedagoga, izglītojamā, ģimenes pašizjūtas   pedagoģiskajā

saskarsmē izglītības iestādē un sabiedrībā: ar anketēšanu, interviju,

sarunām u.c.