KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS

 

SKOLAS PADOME

 

 2017./2018.m.g.

 

Izglītojamo vecāki:

Inese Siliņa - priekšsēdētāja

Inta Bērziņa

Jolanta Ķīvīte

Līga Kuršinska

Agija Alute

Agnese Kiršteine

Agnese Rancāne

Agnese Zīlīte

Sandra Strautmane

Renāte Ozola

Elita Montvida

Inga Juškina

Ilga Saveļjeva

Direktore:

Guntra Buivida

Direktores vietnieki:

Inita Embrekte

Baiba Mateviča

Marijana Kondratjeva

Igo Kūlainis

Pedagogi:

Sanita Miltoviča

Mārīte Suhanova

Daiga Žentiņa

Skolēnu līdzpārvalde:

Artūrs Cīrulis

Sēžu protokoliste:

Inese Reisa

 

Skolas padome:

 

* Izsaka priekšlikumus, idejas, ieceres gan izglītības iestādes  direktoram,

gan pašvaldībai par skolas attīstību un darbības pilnveidošanu.

* Izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam.

* Lemj par to, kādus  individuālos mācību  līdzekļus nodrošina  izglītojamo

vecāki, kādus izglītības iestāde (personas, kas realizē aizgādību).

* Izzina pedagoga, izglītojamā, ģimenes pašizjūtas   pedagoģiskajā

saskarsmē izglītības iestādē un sabiedrībā: ar anketēšanu, interviju,

sarunām u.c.