Neklātienes un tālmācības apmācība Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Skolā tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību arī neklātienē. Ievērojot neklātienes izglītības programmas specifiku, daļa jautājumu visos mācību priekšmetos izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi. Mācības notiek 2 reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās no 14.30 līdz 20.30. Papildus ir iespēja izmantot konsultācijas pēc vienošanās ar skolotāju arī citā laikā. Katra semestra beigās 2 nedēļas ir sesija – laiks, kad tiek kārtotas obligātās ieskaites klātienē. Konkrēts mācību priekšmetu un stundu plāns tiek apstiprināts mācību gada sākumā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

 

Skolā tiek realizētas neklātienes un tālmācības apmācības programmas:

  • pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) neklātienes izglītības programma (izglītības programmas kods 2 3 0 1 1 1 1 3)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (10. –12. klase neklātienē, izglītības programmas kods 3 1 0 1 1 0 1 3)
  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (komerczinības) (10. –12. klase tālmācībā, izglītības programmas kods 3 1 0 1 4 0 1 3)

 Kas ir tālmācība...

 Uzņemšanas noteikumi un iesniedzamie dokumenti

 

Stājoties 7. -9.klasē, jāiesniedz

* 7. un/ vai 8. klases liecību, kurā ir ieraksts – „pārcelt nākamajā klasē”, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs (uzrādot oriģinālus).

 * Izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, dokumentus iesniedz vecāki.

 * Kuldīgas novadā deklarētajiem nepilngadīgajiem audzēkņiem, stājoties skolā, jāiesniedz Kuldīgas novada domes Izglītības komisijas lēmums.

 * Uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu.

* Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Stājoties 10. klasē, jāiesniedz

* Apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus.

* Uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu.

* Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Stājoties 11. vai 12. klasē, papildus nepieciešams iesniegt dokumentus, kas apliecina iepriekš apgūto vidējās izglītības saturu un apjomu

* 10. un/ vai 11. klases liecību, kurā ir ieraksts – „pārcelt nākamajā klasē”, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs (uzrādot oriģinālus).

* Profesionālās vidusskolas, arodskolas vai tehnikuma beigšanas apliecību un/vai izziņu par apgūtajiem mācību priekšmetiem, to apjomu (norādīt stundu skaitu) un vērtējumiem tajos (uzrādot oriģinālus).

* Uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu.

 

* Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

 

Neskaidrību gadījumā zvaniet 27020639.