Neklātienes apmācība Kuldīgas 2.vidusskolā

Mūsu skolā tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību arī neklātienē. Ievērojot neklātienes izglītības programmas specifiku, daļa jautājumu visos mācību priekšmetos izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi. Mācības notiek 2 reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās no 14.30 līdz 20.30. Papildus ir iespēja izmantot konsultācijas pēc vienošanās ar skolotāju arī citā laikā. Katra semestra beigās 2 nedēļas ir sesija – laiks, kad tiek kārtotas obligātās ieskaites klātienē. Konkrēts mācību priekšmetu un stundu plāns tiek apstiprināts mācību gada sākumā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

Skolā tiek realizētas neklātienes apmācības programmas:

  • pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) neklātienes izglītības programma

(izglītības programmas kods 2 3 0 1 1 1 1 3)

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā

(10. –12. klase neklātienē, izglītības programmas kods 3 1 0 1 1 0 1 3)

JAUNUMS!

  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (komerczinības)

 (10. –12. klase tālmācībā, izglītības programmas kods 3 1 0 1 4 0 1 3)

 Kas ir tālmācība...

 Uzņemšanas noteikumi un iesniedzamie dokumenti

Stājoties 7. -9.klasē, jāiesniedz:

* 7. un/ vai 8. klases liecību, kurā ir ieraksts – „pārcelt nākamajā klasē”,

izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases

audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs (uzrādot oriģinālus);

 * Izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, dokumenti

iesniedzami kopā ar vecākiem.

 * Kuldīgas novadā deklarētajiem nepilngadīgajiem audzēkņiem stājoties

skolā jāiesniedz Kuldīgas novada domes Izglītības komisijas atļauja.

 * Dokumenta kopija par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds),

uzrādot oriģinālu;

* Jāuzrāda pase vai dzimšanas apliecība.

  Stājoties 10. klasē, jāiesniedz:

* Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus;

* Dokumenta kopija par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds),

uzrādot oriģinālu;

* Jāuzrāda pase vai elektroniskās identifikācijas kartes (eID).

 

Stājoties 11. vai 12. klasē, papildus nepieciešams iesniegt

dokumentus, kas apliecina iepriekš apgūto vidējās izglītības

saturu un apjomu,

* 10. un/ vai 11. klases liecību, kurā ir ieraksts – „pārcelt nākamajā klasē”,

izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases

audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs (uzrādot oriģinālus);

* Profesionālās vidusskolas, arodskolas vai tehnikuma beigšanas apliecību

un/vai izziņu par apgūtajiem mācību priekšmetiem, to apjomu (norādīt

stundu skaitu) un vērtējumiem tajos (uzrādot oriģinālus);

* Dokumenta kopija par uzvārda maiņu (ja mainīts uzvārds),

uzrādot oriģinālu;

* Jāuzrāda pase vai elektroniskās identifikācijas kartes (eID).

 

Neskaidrību gadījumā zvaniet +371 6 3322351