Neklātienes/tālmācības izglītības programmas

Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Skolā tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību neklātienē tālmācības formā skolēniem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi. Ievērojot neklātienes/tālmācības izglītības specifiku, lielākā daļa izglītības satura mācību priekšmetos izglītojamiem ir jāapgūst patstāvīgi.

 

Stundas-konsultācijas skolā notiek 2 reizes nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās no 14.30 līdz 20.30. Papildus ir iespēja izmantot konsultācijas pēc vienošanās ar skolotāju arī citā laikā. Katru semestri ir noteikts obligāto ieskaišu skaits katrā mācību priekšmetā. Ieskaites kārto, izmantojot elektroniskos tālsaziņas līdzekļus vai klātienē (eksāmenu priekšmetos) izglītības iestādē ieskaišu grafikā noteiktajos datumos. Mācību priekšmetu un stundu-konsultāciju plāns tiek apstiprināts mācību gada sākumā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, ieskaišu grafiks – katra semestra sākumā. Obligātās ieskaites var kārtot un mācību sasniegumus uzlabot līdz mācību gada beigām.

 

Mainot izglītības iestādi vai izglītības programmu, atsevišķus mācību priekšmetus izglītojamie var apgūt pēc individuāli sastādīta mācību plāna mācību gada ietvaros.

 

Skolā tiek realizētas programmas: 

  • Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programma
   (7. –9. klase neklātienē, izglītības programmas kods 23011113)

   

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā
   (10. –12. klase neklātienē, izglītības programmas kods 31011013)

   

  • · Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
    (10. –12. klase tālmācībā, izglītības programmas kods 31014013, nodrošina iespēju apgūt zināšanas gan vispārizglītojošajos, gan ar profesiju saistītajos mācību priekšmetos – lietvedībā, mārketingā, menedžmentā)

 

 

Izglītības programmu un mācību priekšmetu saraksts

 

Stundu/konsultāciju plāns 2019./2020.m.g.

 

Ieskaišu grafiks semestrim 

 

 Kas ir tālmācība

 Uzņemšanas noteikumi un iesniedzamie dokumenti

 

Stājoties 7. -9.klasē, jāiesniedz

* 7. un/ vai 8. klases liecību, kurā ir ieraksts – „pārcelt nākamajā klasē”, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs (uzrādot oriģinālus).

 * Izglītojamiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, dokumentus iesniedz vecāki.

 * Kuldīgas novadā deklarētajiem nepilngadīgajiem audzēkņiem, stājoties skolā, jāiesniedz Kuldīgas novada domes Izglītības komisijas lēmums.

 * Uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu.

* Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Stājoties 10. klasē, jāiesniedz

* Apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus.

* Uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu.

* Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Stājoties 11. vai 12. klasē, papildus nepieciešams iesniegt dokumentus, kas apliecina iepriekš apgūto vidējās izglītības saturu un apjomu

* 10. un/ vai 11. klases liecību, kurā ir ieraksts – „pārcelt nākamajā klasē”, izglītības iestādes direktora rīkojuma numurs par pārcelšanu, klases audzinātāja paraksts, izglītības iestādes zīmogs (uzrādot oriģinālus).

* Profesionālās vidusskolas, arodskolas vai tehnikuma beigšanas apliecību un/vai izziņu par apgūtajiem mācību priekšmetiem, to apjomu (norādīt stundu skaitu) un vērtējumiem tajos (uzrādot oriģinālus).

* Uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta kopija par uzvārda maiņu, uzrādot oriģinālu.

 

* Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

 Neskaidrību gadījumā zvaniet 27020639.