*  Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai

pilngadīgs  izglītojamais iesniedz, vai aizpilda  skolas lietvedībā skolas

direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko

parakstu.

 Iesniegumā norāda:

          1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

          2. izvēlēto izglītības programmu;

          3. ērtāko saziņas ar izglītības iestādi veidu, iekļaujot elektroniskā

              pasta adresi.

 

* Vispārējās vidējās izglītības posmā nepieciešams:

         - aizpildīt iesniegumu;

         -  pase;

         -  pamatizglītības apliecinoši dokumenti.

 

* Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības

programmā ar direktora rīkojumu.

 

Izglītības  iestādei  ir  tiesības   izglītojamo  uzņemt  kā  eksterni

(persona, kas pašizglītības formā apgūst valsts vispārējās izglītības

standartu  prasībām  atbilstošas  zināšanas  un  prasmes  un  kārto

pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā  mācību priekšmetā

vai    atbilstošā     izglītības     dokumenta    iegūšanai )    vispārējās

pamatizglītības(no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības

ieguvei.