*  Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem vai

pilngadīgs  izglītojamais iesniedz, vai aizpilda  skolas lietvedībā skolas

direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko

parakstu.

 Iesniegumā norāda:

          1. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

          2. izvēlēto izglītības programmu;

          3. ērtāko saziņas veidu  ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā

              pasta adresi.

 

* Vispārējās vidējās izglītības posmā nepieciešams:

         - aizpildīt iesniegumu;

         - uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;

         - uzrādīt pamatizglītības apliecinoši dokumentu.

 

* Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības

programmā ar direktora rīkojumu.