2017./2018.mācību gads

 

PAVASARA TALKA

Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un skolas darbinieki 21.aprīlī čakli strādāja LIELAJĀ TALKĀ! Paldies visiem lielajiem un mazajiem darba rūķiem! 

 

Talkas fotomirkļi 

 

PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS 2018

11.APRĪLĪ Kuldīgas 2.vidusskolā norisinājās PUBLISKĀS RUNAS KONKURSS 7.-11.klašu skolēniem. Šī gada tēma ''Mēs zinām, kas mēs esam, bet nezinām, par ko spējam kļūt'' (V.Šekspīrs). Skolēnu uzstāšanos vērtēja žūrija.

Vērtēšanas kritēriji: Temata formulējums Runas uzbūve Uzstāšanās spilgtums Valodas līdzekļu bagātība Neverbālie izteiksmes līdzekļi Stāja un runas etiķete Prasme atbildēt uz jautājumiem

Konkursa žūrijas komisijas lēmums - dalībai novada publiskās runas konkursā izvirzīt šādus skolēnus: PĒTERI GENRIHU, 8.A ANNU ELĪZU DONIŅU, 9.A ROMIJU VĀRPIŅU, 9.A ELĪNU JANKOVSKU, 11.

PALDIES VISIEM KONKURSA DALĪBNIEKIEM PAR DROSMI UN PEDAGOGIEM PAR SKOLĒNU SAGATAVOŠANU, VEIKSMI VISIEM NOVADA KONKURSĀ! 

 

POPIELA - JAUNO TALANTU ŠOVS 2018

  

8.MARTĀ skolas balle POPIELA - TALANTU ŠOVS

 

 

8.marts - Starptautiskā sieviešu diena. Lai arī šo svētku saknes stiepjas cīņā par vienlīdzīgām tiesībām, mūsdienās tos svin dažādos veidos - tiek cildinātas sievietes sabiedrībai nozīmīgos amatos un runāts par aktuālajiem sieviešu tiesību jautājumiem, citur uzsvars tiek likts uz sieviešu apsveikšanu ar ziediem un džentlmeniskiem žestiem. Kuldīgas 2.vidusskolā šo dienu svinējām ar puišu pasniegtiem ziediem savām skolotājām un POPIELU - TALANTU ŠOVU, kur dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija 6 vīriešu sastāvā - IGO KŪLAINIS, ALDIS MATISONS, MĀRTIŅŠ BURKE-BURKEVICS, MĀRTIŅŠ ŠTOFREGENS, ARVIS SPRUDE un JURIS KRAMĒNS.

 

Žūrija sprieda, ka

 

1.-4.klašu grupā:

 

 

 

1.vieta tiek piešķirta 2.a klasei par dziesmu Bermudu Divstūris ''Šūpojam masas'',

 

 

 

2.vieta Kristoferam Tomam no 4.a klases par dziesmu ''Mackenzie Ziegler bat crazy'',

 

 

 

3.vieta duetam Elīzai, Gabrielai un dejotājiem no 5-6 gadīgo grupas.

 

 

 

5.-12.klašu grupā:

 

 

 

1.vieta K2V līdzpārvaldei par dziesmu ''Sweet Cola'',

 

 

 

2.vieta Dāvim no 5.b klases par dziesmu ''Good feeling it'',

 

 

 

3.vieta Laurai, Lillijai, Sindijai, Anitai no 8.b klases un CO par dziesmu Bublegum ''Do you=mix''.

 

 APSVEICAM UZVARĒTĀJUS!

 

 Paldies par dalību Rozālijai un Amandai no 1.a klases, Gustavam un orķestrim no 3.a klases, Annai Jansonei un Katei Lukševicai no 3.a klases, kā arī teātra pulciņa dalībniekiem no 6. un 4.a klases!

 

Paldies arī Sanijai un Sindijai no 5.a klases, Mārcim Ziņģim no 7.a klases, kā arī vidusskolas pārstāvjiem

Artūram, Oskaram, Kristiānai!
 

 

 

 

VECĀKU DIENA

  

 Š.g. 28.februārī Kuldīgas 2.vidusskolas vecāki kopā ar bērniem bija aicināti piedalīties VECĀKU DIENĀ, lai tiktos ar pedagogiem un skolas administrāciju, kā arī piedalītos īpašās DARBNĪCĀS BĒRNIEM UN VECĀKIEM ar mērķi veicinātu pozitīvu skolas un ģimenes sadarbību. 

Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos skolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc skolai ir svarīgi sadarbojoties turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību.
Tieši skolas un ģimenes sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, turklāt ne tikai to skolēnu, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu.
Pieredze liecina, ka vecāki ir maz informēti par norisēm skolā un izglītības sistēmā kopumā. Tas veicina, ka dažādu ar to saistītu jautājumu izpratne un skaidrojums neatbilst reālajai situācijai, bet tiek balstīta uz pašu skolas laika pieredzi vai sabiedrībā pieņemtiem stereotipiem, kas bieži ir negatīvi - valda uzskats, ka pedagogi nav ieinteresēti bērnu izglītošanā, bet pedagogi uzskata, ka vecāki vēlas atbildību par bērna sliktajām sekmēm un bezmērķīgi pavadītu brīvo laiku uzvelt skolai. Tieši tāpēc būtiski ir veidot dialogu starp vecākiem un pedagogiem, lai sadalītu atbildības jomas bērnu audzināšanā. 
Uzskatām, ka pedagogu organizētās darbnīcas mūsu skolā šogad ir būtisks solis šādu un līdzīgu uzskatu maiņai, jo mērķis mums visiem ir viens - izglītots, mērķtiecīgs un LAIMĪGS CILVĒKS.

PALDIES VECĀKIEM UN BĒRNIEM PAR DALĪBU, PEDAGOGIEM PAR DARBNĪCU ORGANIZĀCIJU!

 

DARBNĪCAS „INTERESANTI,VIEGLI,GUDRI” 28.02.2018.

 

Domā, dari,radi!
(Fizika) 
B.Baumane.

 

Muzicējam kopā!
(Mūzika) J.Paipa.
Aizraujošā gramatika.
(Krievu valoda) 
Stikuta,
V.Sprude.

 

Haikas.
(Latviešu valoda pamatskolā) 
L.Mežkalne,
I.Pulmane.

 

Kas ir KAHOOT!?
(Matemātika un informātika
Pamatskolā) 
M.Kondratjeva, 
M.Suhanova.

 

Ko zinām par mākslinieku Indriķi Zeberiņu?
(Latviešu valoda, angļu valoda,
vizuālā māksla) 
A.Svilpe,
L.Meirupska,
I.Zīverte,

 

Rotaļas un spēles.
(Latviešu valoda un dabaszinības sākumskolā) 
A.Grābante,
A.Amoliņa,
D.Kalna,

 

Rotaļas un spēles.
(Matemātika sākumskolā.) 
L.Kaltniece,
I.Legzdiņa,A.Alute.

 

Izrēķini savu latvju zīmi!
(Matemātika sākumskolā) 
A.Milstere, A.Ozoliņa.

 

Zīmē garīgi!
(vizuālā māksla, angļu valoda) 
S.Miltoviča, S.Krastiņa.

 

Sporta aktivitāte! 
A.Sprude,M.Štofregens.

 

Atšifrē tekstu!
(Vācu valoda) S.Rozentāle.

 

Kas ir sistēma „Alise”?
(skolas biblioteka) 
I.Hartmane.

 

GAISMAS CEĻŠ NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM

 

 Kuldīgas 2.vidusskolas 5.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju BAIBU MATEVIČU 13.februārī piedalījās radošā nodarbībā Kuldīgas vēstures un novadpētniecības muzejā ''Gaismas ceļš no senatnes līdz mūsdienām''. Skolēni saistošā veidā uzzināja, kā gaismu cilvēki ieguva senatnē, lai salīdzinātu to ar mūsdienām.

 

 

Ēnu diena 2018.gadā norisināsies 14.februārī

 

 

 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

 

 Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

 

 Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

 ĒNU DIENAS 2018 NOLIKUMS 

 

ERASMUS + projekta partneru vizīte Kuldīgas 2.vidusskolā


No 15.-19.janvārim Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” partneri no Turcijas, Bulgārijas, Itālijas un Spānijas, lai iepazītos ar skolu, strādātu radošā darbnīcā ''My Fairytale'' Kuldīgas novada galvenajā bibliotēkā un mākslas darbnīcā Vecajā rātsnamā, kā arī iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

PASAKU DARBNĪCA ''My Fairytail''

16.janvārī  Erasmus+ KA2 projekta “ European Tales are Coming Together” dalībnieki sirsnīgi tika sagaidīti skolā - ar ar pasakas dramatizējumu, latviešu tautas dziesmām skolas kora un ansambļu izpildījumā, iepazīšanos ar skolu un Latvijas izglītības sistēmu. Vēlāk projekta viesi darbojās pasaku darbnīcā ''My Fairytail'', atpazina, sacerēja un paši uzveda latviešu tautas pasakas.


 

 

 

17.janvāris - mākslas darbnīca Vecajā rātsnamā un ekskursija ''Foto rallijs'', lai iepazītos ar Kuldīgas pilsētu un tās ievērojamām vēsturiskām vietām, kultūras vērtībām.

 

 

Kas kopīgs dažādu Eiropas tautu pasakām, tās izzināt un izspēlēt - tas viss ir iespējams Erasmus + projektā "Eiropas pasakas apvienojas". Kopā ar kolēģiem no Turcijas, Spānijas, Itālijas un Bulgārijas to īsteno Kuldīgas 2.vidusskolas skolotāji un skolēni. Nupat aizvadīta pirmā tikšanās. Par visu vairāk Skrundas TV sižetā.

BARIKĀŽU NOTIKUMU ATCERES PASĀKUMI KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ

 

 

 

Barikāžu notikumu atceres pasākumi Kuldīgas 2.vidusskolā risinājās šīs nedēļas garumā un noslēdzās ar kopēju tējas dzeršanu un svietmaižu baudīšanu pie ugunskura skolas pagalmā, lai kavētos tā laika atmiņās un pieminētu toreiz bojā gājušos Latvijas iedzīvotājus. Skolas pasākumā atmiņās dalījās novada muzeja pārstāve INGRĪDA POLE.

Par dalību 1991.gada barikāžu notikumos ar goda rakstu tika sveikta skolotāja VITA ŠTERNBERGA.

Vēstures skolotāja RITA PAPĒDE apbalvoja erudīcijas konkursa uzvarētājus 8.a un 12.klases komandas, kā arī pateicās par dalību konkursā pārējām klasēm.


 

BARIKĀŽU LAIKS LATVIJĀ

1991. gadā no 13. līdz 27. janvārim Rīgā notika atjaunotās neatkarīgās Latvijas aizsardzības pasākumi, kuri tiek apzīmēti kā Barikāžu laiks. Pēc PSRS karaspēka uzbrukuma Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem, Rīgā, nozīmīgu ēku aizsardzībai tika organizēta smagsvara tehnika no lauku saimniecībām un mazpilsētām. Galvenie aizsargājamie objekti bija Radio nams Doma laukumā, LR Augstākās Padomes un LR Ministru padomes ēkas, Radio un televīzijas centrs Zaķu salā, Telefona un telegrāfa centrāle. Rīgas vecpilsētā būvēja aizsardzības sienas no betona bluķiem, baļķiem, cilvēki pulcējās PSRS iespējamam uzbrukumam. Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās pievērsa starptautiskās sabiedrības uzmanību notikumiem Baltijā. Kuldīgai barikāžu notikumos bija īpaša loma.

Kuldīgā barikādes cēla ap raidstaciju un pastu. Aizstāvji šos objektus apjoza ar lieljaudas tehniku un betona bluķiem. Latvijas radio Kurzemes korespondente Silva Bendrāte bija atbildīga par to, lai tad, ja Latvijas radio balss Rīgā apklustu, Kuldīgā veidotu neatkarīgu raidstaciju, kuras raidījumi būtu dzirdami arī Zviedrijā. No Kuldīgas gatavojās raidīt četrās valodās iepriekš sagatavotu ierakstu, pēc tam, kad ēterā būtu izskanējusi norunātā parole: “Tiem, kas atvaļinājumā”. 

 

 PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE

 4. un 5. janvārī plkst. 10.00-16.00 skolas mazajā zālē seminārs skolotājiem.

 Pedagogu profesionālās kompetences un sadarbības prasmju pilnveide  "Tas, ko daru šodien, ir tas, ko saņemšu rīt."

 Lektore Anda Pēkšēna.

 Anda Pēkšēna ieguvusi maģistra grādu vadības zinībās LU. Apmācību sfērā strādā jau kopš 2000. gada. Organizējusi vairāk nekā 150 vienas un vairāku dienu seminārus apmācības un treniņus. Četru gadu laikā piedalījusies 47 supervīziju grupās kā supervizora asistente un organizējusi119 grupas.

Semināra mērķis - dot iespēju ikvienam cilvēkam apzināt savas vērtības un to ietekmi uz profesionālo dzīvi, ikdienas lēmumu pieņemšanu un savstarpējām attiecībām. Pedagogiem bija iespēja gan klausīties lekciju, gan diskutēt pāros un grupās, darboties praktiski, gan piedalīties citās radošas aktivitātēs un saņemt individuālas konsultācijas.
Vērtības ir mūsu virzītājs un ierobežotājs. Saka, „vērtīgs cilvēks.”, kas ir šī vērtība? Cena?
Semināra dalībniekiem tika dota iespēja apzināties savas vērtības un izkristalizēt savu vērtību hartu, saprast, kā manas personīgās vērtības ietekmē manas izvēles, uzvedību un
profesionālās prasmes? Kā manas profesionālās vērtības izpaužas manos uzskatos? Kas notiek tad, ja pieņemam lēmumus ārpus mūsu vērtību skalas? Galvenie profesionālās izaugsmes virzītājspēki - motivācija un personiskie mērķi būt, darīt un sasniegt!

 

 

 

''KĀDS DARBS, TĀDA ALGA''

 Ai, darbiņi, ai darbiņi!

Bez darbiņa nevarēju;

Darbiņš man prieku deva,

Pilnu klēti labībiņas.

 Darbs – viena no cildenākajām vērtībām latviešu tautasdziesmās. Senie latvieši darbu un darba tikumu vienmēr ir turējuši augstā godā, jo mūsu senči ir zinājuši patieso dzīves gudrību - viss labais nāk strādājot, neko nedarot un nestrādājot, dzīvē vēlamo un nepieciešamo sasniegt nebūs iespējams.

21. un 22. decembrī Kuldīgas 2.vidusskolā tika rīkotas SKOLĒNU SVINĪGĀS LĪNIJAS, kur sumināti tika šī mācību pusgada labākie. Apbalvojumus saņēma ZELTA, SUDRABA un BRONZAS SEKMJU ieguvēji, kā arī pateicība un atzinības raksti tika izsniegti skolēniem par apzinīgu mācību darbu, disciplinētību, aktīvu sabiedrisko darbu skolā un ārpus tās, kā arī simptprocentīgu skolas apmeklējumu. Arī portāls uzdevumi.lv bija sagatavojis diplomus aktīvākajiem portāla lietotājiem.

 Lai balts un ražens mums visiem Jaunais 2018.gads!

Kā Zenta Mauriņa saka; ''Baltam kļūt nozīmē kļūt atpestītam, kļūt skaidram, daiļam un labam reizē, jo vienīgi latviešu valodā vārds “balts” sevī sintezē aistētiskas un ētiskas vērtības. Grūti būs kādā citā valodā atrast tik daudz sinonīmu vārdam “daiļš”. Kas ielīksmo aci, to latvietis sauc gan par skaistu, greznu, krāšņu, glītu, raženu, košu.''

 

 

 

Prieks dāvāt prieku!

Ar tādu ideju uz Latvijas Sarkanā Krusta veco ļaužu pansionātu "Venta" šodien devās 9.a klases skolēni ar audzinātāju Ivonnu Zīverti un skolotāju Janu Paipu, lai sniegtu muzikālu priekšnesumu, dāvinātu daudz augļu un novēlētu priecīgus svētkus!

 

 

DOTS DEVĒJAM ATDODAS!

 
Kuldīgas 2. vidusskolas 8.a klase kopā ar audzinātāju INGU LIEPIŅU realizē iedibinātu tradīciju - došanos ciemos pie gados vecākiem cilvēkiem, lai aiznestu sarūpētas dāvaniņas. Iepriekšējā gadā klase devās pie simgalvjiem Kuldīgā, ko pašvaldība atzinusi par trūcīgiem cilvēkiem. Šajā gadā klasē radās ideja, ka varētu doties pie bijušajiem skolas pedagogiem senjoriem. Pensionēto pedagogu ir daudz, bet šogad tika aizsākta tradīcija, lai jau nākamajos gados pievienotos citas klases un iepriecinātu ikvienu. Dienu iepriekš pensionētie skolotāji tika ielūgti un ļoti gaidīti Ziemassvētku koncertā. Nākamajā dienā, 21. decembrī 8.a klase ar savu klases audzinātāju devās pie ļoti cienījama vecuma bijušajiem Kuldīgas 2.vidusskolas pensionētajiem pedagogiem. Apciemojums pie bijušajiem pedagogiem bija satraukuma pilns, kā nekā devāmies pie pedagogiem. Audzināja pateicas klases vecākiem par atbalstu, jo tika sarūpēti dažādi noderīgi produkti un preces - medus, šokolāde, milti, makaroni, griķi, pupiņas, svētku svecītes, konfektes, piparkūkas, kabatas lakatiņi, ziepes, pašu adīti cimdiņi, zeķītes, vasarā gatavotie ievārījumi... Tika gatavotas apsveikumu kartiņas un saiņotas dāvaniņas, lai tās aiznestu bijušajiem - savējiem. Šai pirmssvētku laikā klase dāvināja, dodot un izstarojot prieku!
Apciemoto vidū bijušā skolas direktore Velta Lagzdiņa audzinātājai uzdeva jautājumu: ''Kāpēc Jūs to dariet? ''
Audzinātājas atbilde: ''Gribu iemācīt jauniešos vērtības- ne tikai ņemt, bet arī dot, dalīties.'' Dodot citiem, lai pašiem rodas prieks. Iespējams, tas jauniešos veidotu izpratni, ka ne vienmēr mēs varam būt patērētāji un ņēmēji.
Klases audzinātāja: ''Liels paldies jāsaka skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību - jo nevajag jau daudz, bet katrs kaut ar mazumiņu un vēl, ja tas nāk no sirds, tad tas jau ir daudz, jo kopā mēs varam - kopā ir spēks!''
Foto: Inga Liepiņa
 
 

 

ZIEMASSVĒTKU TV SPECIĀLIZLAIDUMS

20.decembrī pulksten 17.00 Kuldīgas Kultūras centrā ''tiešajā ēterā'' pasākuma viesi vēroja Kuldīgas 2.vidusskolas Ziemassvētku TV speciālizlaidumu. Pasākumu vadīja Kristiāna un Artūrs no 11.klases un Kārlis, 2.a klase.

Klātesošie tika iepazīstināti ar skolas kultūras ziņām Danielas, 8.a klase, Mika, 1.a klase, Madaras, 4.a klase un Pauletas, 10.n klase izpildījumā, kas vēstīja ne tikai par svarīgākajiem jaunumiem skolā kultūras jomā, bet deva ieskatu arī pedagogu ''ārpusstundu kultūras aktivitātēs''.

Skolas politiskās ziņas lasīja Baiba, 4.a klase un Raivis, 12.klase. Kā izrādās, par vissvarīgāko pagājušā gada notikumu atzīts ilgi gaidītais remonts un prieks par skaisti renovēto skolas 1.stāvu, kam tuvākajās vasarās sagaidām turpinājumu. Ļoti svarīga aktualitāte ir ''jauna valdība'' - skolas administrācijas komanda ar direktori Guntru Buividu priekšgalā.

Skolas kriminālziņās galvenā aktualitāte - plūdi skolā, ko, kā tika noskaidrots, rada pārlieku tīrību mīloši eksakto zinību pedagogi skolas 3.stāvā. Kriminālziņu diktori - Sintija, 9.a un Gabriela, 5-6 gadīgo grupa.

Turpinājumā sporta ziņas Oskara, 12.klase un Montas, 6.klase izpildījumā. Sporta ziņu karstākais temats - nepilngadīgo smēķēšanas apkarošana, kur skriešanā ar skolēniem spēkiem mērojas skolas sociālais pedagogs Sarmīte.

Izklaides ziņas lasīja Zane, 8.a, Rozālija, 1.a, Megija, 4.a, laika ziņas - Daila un Krista, 8.a, Roberts, 6.klase. Ar aizraujošiem Ziemassvētku priekšnesumiem uzstājās skolas koris, ansambļi ''Kuldīgas Liesmiņas'' un ''Kuldīgas Dzirkstelītes'', zēnu ansamblis ar dziesmu ''Mafija'', kā arī solo izpildīja Elīza, 5-6gadīgo grupa skolotājas Janas Paipas vadībā.

Skolotājas Ances Bulavas pārraudzītie audzēkņi skatītājus priecēja ar rūķu deju, sporta un tautas dejām. Svētku pasākumu kuplināja sākumskolas pedagogu priekšnesums.

Direktore Guntra Buivida svētku uzrunā pauda prieku par sasniegto, vēlēja labu veselību, izturību un daudz prieka ikvienam Jaunajā gadā.

Kuldīgas 2.vidusskolas apbalvojumu ZELTA SEKMES šajā semestrī saņēma 12.klases skolniece LAURA BALANDIŅA. No sirds apsveicam Lauru un vēlam veiksmi arī turpmāk.

Paldies visiem svētku pasākuma organizatoriem, dalībniekiem, skatītājiem teica skolas bijušā direktore Astra Gūtmane un vēlēja skolai būt, pastāvēt mūžīgi.

 

SVĒTĪGUS UN MIERPILNUS ZIEMASSVĒTKUS, LAIMĪGU JAUNO GADU!
Kuldīgas 2.vidusskolas kolektīvs

 

 

 
 
PROJEKTU DIENAS 2017

 

 
Šajā mācību gadā Projektu nedēļa mūsu skolā ir piesaistīta pētnieciskajai darbībai ar virstēmu ''Latvijai - 100''. Projektu dienas organizējam nevis visas pēc kārtas, bet 2-2-1.

 

Projektu dienās 18.-19.decembrī skolēni izvēlējās pētnieciskā darba tēmu, saskaņojot to ar darba vadītāju, strādāja ar informācijas avotiem, veidoja pētījuma ievaddaļu.

 

Pēc tam skolēni 1 mēnesi strādās patstāvīgi darba vadītāja netiešā uzraudzībā un nākamājās projektu dienās 24.-25.janvārī kopā ar darba vadītāju notiks darbs pie PD teorētiskās un praktiskās daļas izstrādādes. 2.martā plānota PD prezentācija.

 

9. un 12. klases Projektu dienu laikā veic eksāmenu darbu izmēģinājumu eksāmenu priekšmetos.

 

Fotogrāfijās redzama 4.b klase projektu dienu laikā, strādājot ar tēmu "Profesijas Latvijā agrāk un tagad." Skolēni iepazīst un prezentē savu vecāku profesijas, iepazīstas ar profesiju katalogu un iztēlojas savas nākotnes profesijas. 19.decembrī skolēni apmeklēja Kuldīgas bibliotēku, kur nodarbībā "10x10= grāmata LV" iepazina A. Kronenberga darbu "Sprunguļmuižā gadatirgus" un, iejūtoties grāmatas varoņu lomās, mazliet iepazina arī aktiera profesiju.

 

Fotogrāfiju autore - 4.b klases audzinātāja Sanita Miltoviča.


 

Džimbas drošības programma  Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Džimbas nodarbībās 2.a klases bērni interesantā un aizraujošā veidā šogad apgūst personiskās drošības jautājumus saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Bērni mācās, ka viņu ķermenis pieder tikai un vienīgi viņiem, uzzina, kas ir labs un slikts pieskāriens, mācās atšķirt labus noslēpumus no sliktiem.

 

Zināšanas  par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem samazina vardarbības riskus. Bērniem, kuriem ir atbilstošas zināšanas par savu ķermeni un to kā rīkoties nedrošās situācijās, ir daudz mazāka iespēja kļūt par vardarbības upuriem.

 

FOTO ''Džimbas noslēguma nodarbība un sertifikātu pasniegšana'':

 

 

“Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”

 Kuldīgas 2.vidusskola jau vairākus gadus aktīvi darbojas Veselību veicinošu skolu tīklā. Sadarbībā ar slimību profilakses un kontroles centru 8.decembrī Kuldīgas 2.vidusskolā tika īstenots izglītojošs pasākums 10.–12.klašu skolniecēm “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”. Pasākumu mērķis ir izglītot skolnieces par krūšu veselību un krūšu pareizu pašpārbaudes veikšanu, kā arī aicināt būt vērīgām pret izmaiņām savās krūtīs visas dzīves laikā un nebaidīties vērsties pie ārsta, ja tāda nepieciešamība rastos

Pasākumu skolā vadīja ārste-ginekoloģe KRISTĪNE BĒRZIŅA, kas informēja par krūšu veselību, galvenajiem krūts vēža attīstības riska faktoriem un rīcību, ja pamanītas pārmaiņas krūtīs. Skolniecēm bija iespēja iegūt arī praktiskas iemaņas krūšu pašpārbaudes veikšanā un saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Ikviena nodarbību dalībniece saņēma informatīvu materiālu “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”, kas atgādina par krūšu pašpārbaudes soļiem un izmaiņām krūtīs, kurām jāpievērš uzmanība, kā arī informē par regulārajām krūšu pārbaudēm sievietes dzīves laikā.

 Pašizmeklēšanu – krūts formas un sturktūras kontroli.

 

 

 

 

 

 

MĀKSLAS PĒCPUSDIENA Kuldīgas2.vidusskolā

 Mākslas pēcpusdiena Kuldīgas 2.vidusskolā 5.a., 5.b. un 6. kl. 6.decembrī plkst.14.30.

Bērniem jebkurā vecumā patīk zīmēt un viņiem būtu jāsniedz milzum daudz šādu iespēju, pat ja dažkārt tas prasa lielu piepūli. Nodarbības attīsta gaumes izjūtu, pacietību, neatlaidību, mīlestību pret darbu, uzmanību, vērtības, fantāziju un izdomu. Tās ir prasmes un īpašības, kuras nākotnē būs noderīgas jebkurā profesijā.

 Bērns spēs atklāt savu potenciālu, attīstīt smalko motoriku, iepazīt mākslu un radīt savus šedevrus.

 

Skolotāja SINTIJA KRASTIŅA


 
KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PLENĀRSĒDE
 
Š.g. 30.novembrī skolā tika organizēta pirmā skolēnu plenārsēde, kur skolēniem bija iespēja izteikt savu viedokli par diviem skolas dzīvē šobrīd aktuāliem problēmjautājumiem - skolas sporta stadionu, kura teritoriju daļēji aizņem autostāvvieta, kas apgrūtina sporta nodarbību norisi. Otrs aktuāls jautājums - ēdināšana. Līdz šim skolai bija sava virtuve, kas prasību neatbilstības dēļ šobrīd ir slēgta, ēdienu skolēniem piegādā ēdināšanas uzņēmums. Skolēni strādāja grupās, izteica gan pozitīvo, gan negatīvo, kā arī dalījās ar radošām idejām, kā sasāpējušos jautājumus labāk risināt. Nākamā plenārsēde tiek plānota janvārī.

 

 

4.a un 4.b KLASE DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ

23. novembrī 4.a un 4.b klase devās ilgi gaidītajā ekskursijā uz Liepāju. Pabijām pie rudenīgās jūras, apmeklējām Liepājas ZINOO centru un noskatījāmies aizraujošo teātra izrādi "Dželsomino Melu zemē" Liepājas teātrī.

 

 

PATEICĪBAS DIENA THANKSGIVING DAY 2017

 Pateicības diena ir valsts svētki ASV un Kanādā. ASV pateicības diena tiek svinēta novembra ceturtajā ceturtdienā (šogad 23.nov.), bet Kanādā tos atzīmē oktobra otrajā pirmdienā. Šajā dienā ir pieņemts ieturēt īpaši gatavotas pusdienas ģimenes lokā un izteikt pateicību viens otram. Šogad aizsākām jaunu tradīciju Kuldīgas 2.vidusskolā PATEICĪBAS DIENAS atzīmēšanu, lai sirsnīgi pateiktu paldies par to, kas mums ir. Kā vēsta kāds no Pateicības dienas vēlējumiem, ja nespēsi priecāties un teikt paldies par to, kas tev ir, visdrīzāk prieku un pateicību tev nenesīs arī nākotnē iegūtais. Piektdien, 24.novembrī vidusskolēni gatavoja Pateicības dienas uzkodas un aktivitātes klases stundas laikā 1.-9.klašu skolēniem. Vidusskolēnu uzdevums bija pastāstīt skolas biedriem, kas ir Pateicības diena, kad un kāpēc to atzīmē, kādas ir šo svētku tradīcijas ASV. Kā atzina pamatskolēni, stundas bija interesantas gan neierastās stundas tēmas dēļ, gan arī tādēļ, ka tās vadīja skolēni.

VIDEO PALDIES

 LR PROKLAMĒŠANAS GADADIENAI VELTĪTS SVĒTBRĪDIS KULDĪGAS SV. ANNAS BAZNĪCĀ

 Ar svētbrīdī Kuldīgas Sv. Annas baznīcā 17.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā izskanēja patriotu nedēļa. Svētbrīdi vadīja mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics: ''Latvijas simtgadu jubilejas gaidās mēs rosāmies un plānojam grandiozas svinības, taču šis ir arī laiks, lai izvirzītu pašiem sev jaunus mērķus un vienotos, kādas vērtības mēs paņemsim līdzi savas valsts nākamajā simtgadē. Tikai mūsu vēlme būt par daļu no šīs zemes un tautas, gribēšana darboties visiem kopā ļaus Latvijai pastāvēt un attīstīties kā jēgpilnai valstij arī nākamos simt gadus''. Skolas direktore Guntra Buivida svinīgajā uzrunā klātesošajiem atgādināja: '' Lai gan dabā novembris ir gada tumšākais un drūmākais mēnesis, Latvijas valstij un tās cilvēkiem tas ir gaišas atceres un priecīgu svētku laiks, kad tiek svinēta valsts dzimšanas diena un pasniegtas dāvanas''. Patriotu nedēļu skolā tradicionāli aizsāk Lāčplēša dienai veltītie piemiņas pasākumi, atceres brīdis Annas kapos un titula LĀCPLĒSIS 2017 gadskārtējā izcīņa 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8. un 9.-12.klašu grupās. Jau trešo gadu zobenu nosargāja un Lāčplēša titulu izcīnīja 12.klases skolēns RAITS OTO IMMERS! Pateicību, skolas stiprākā puiša rokasspiedienu un sporta skolotāja Arvja Sprudes vēlējumu: ''Pie sasniegtā neapstāties un tiekties pēc jaunām uzvarām'', saņēma visi Lāčplēša 2017 izcīņas dalībnieki. Uz tikšanos ''Gasmas ceļā''! Iedegsim svecītes, lai līksmi un svinīgi atzīmējam savas valsts dibināšanu!

 

SVEICIENS SVĒTKOS!

1.b klase un 5-6g. bērnu grupiņa SAULESZAĶĒNI valsts svētkiem par godu ir pagatavojuši gardu kūku.

SVEICIENS MŪSU LATVIJAI SVĒTKOS!

 

 

Nodarbība Kuldīgas novada muzejā - «LATVIJAS SIMBOLI» 

 

Novembris, kā jau ierasts, tiek aizvadīts valsts svētku noskaņās. Arī Kuldīgas 2.vidusskolā visas nedēļas garumā notika Patriotu nedēļai veltīti pasākumi - nodarbības Kuldīgas novada muzejā - «LATVIJAS SIMBOLI».

 

 

 

 

 

PATRIOTU NEDĒĻAS FOTO

 

Swedbank praktiskās mācībstundas "Dzīvei gatavs" mūsu skolā!

 

 

5.decembrī plkst.10.00 praktisku angļu valodas mācībstundu "Dzīvei gatavs" Kuldīgas 2.vidusskolas 11.klases skolēniem vadīs Swedbank pārstāvji.

 Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājumiem un diskutēs par dažādām prasmēm, kas jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi darbotos profesijās, kas šobrīd vēl nemaz neeksistē. Tiks pārrunātas tādas prasmes kā IT kompetence, sadarbība, emocionālā inteliģence, adaptēšanās spēja un citas.Stundā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze.

 ANGĻU VALODAS STUNDAS PLĀNOJUMS

 

8.decembrī plkst.8.30-10.00 praktisku matemātikas mācībstundu "Dzīvei gatavs" Kuldīgas 2.vidusskolas 11.klases skolēniem vadīs Swedbank pārstāvji. Datorklasē 2-14.

 

 Stundas laikā skolēni iejutīsies bankas vērtspapīru brokera lomā, lai apgūtu tematu par statistikas elementiem un gūtu ieskatu par akciju tirdzniecību biržās. Izmantojot datus par reālu uzņēmumu vērtspapīriem un lietojot matemātikas zināšanas par statistikas elementiem, skolēni veiks aprēķinus, lai izvērtētu, cik izdevīgi ir investēt līdzekļus kādā no uzņēmumiem.

MATEMĀTIKAS STUNDAS PLĀNOJUMS

12.janvārī Swedbank pārstāvji 11.klases skolēniem un klases audzinātājai LAILAI MEIRUPSKAI vadīs klases stundu.

Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.

KLASES STUNDAS PLĀNOJUMS

 
Mārtiņdienas gadatirgus - lustīg-gruntīga andelmane!
 
Mārtiņdiena ir viena no latviešu tautas tradīcijām un godiem, ko atzīmējam arī mēs savā skolā.
 
10.novembrī tirgoties, andelēties, kaulēties, lustēties un mutēties aicināti bija visi skolas skolēni, pedagogi, vecāki un citi interesenti, līdzi ņemot iepirkum som, riktīg lāb garastāvokl un pilnu ķešu ar naudiņ! Tirgū netrūka ne pašgatavotu našķu, ne pašaudzētu lauku labumu, ne jautras mūzikas, bija pat krāšņs gailis, pērļu vistiņa un baložu pāris!

 

 

 LĀČPLĒSIS 2017

 10. novembrī norisinājās Lāčplēša dienai veltīts pasākums LĀCPLĒSIS 2017, ko vadīja sporta skolotājs ARVIS SPRUDE un spēkavīrs MĀRIS ROZENTĀLS, kuldīdznieks, svarcēlājs un Eiropas čempiona titula ieguvējs svara grupā līdz 105 kg.

Ievērojot mūsu skolas tradīciju, skolēni pierādīja sevi dažādās spēka aktivitātēs un cīnījās par skolas Lāčplēša titulu, tādēļ no katras klases tika aicināti trīs stiprākie klases pārstāvji, kas bija gatavi mēroties spēkiem klašu grupās: 1., 2.klašu grupa; 3.,4.kl., 5.,6..kl., 7.,8.kl. grupa un 9.- 12.klašu grupa. Lāčplēca 2017 titula ieguvēji tiks paziņoti valsts svētku svinīgajā pasākumā 17.novembrī.


 

LLAC nodarbība 8.b klasei

 

 8.novembrī Kuldīgas 2.vidusskolā viesojās pārstāvji no Latvijas Lauku Atbalsta centra. LLAC vadīja izglītojošu nodarbību 8.b klases skolēniem un audzinātājai ILZEI KUDIŅAI par biznesa iespējām Latvijas lauku reģionos.

 

ROZENTĀLU ĢIMENE - Labklājības ministrijas kampaņas vēstneši

Lai veicinātu kvalitatīvāku brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem, Kuldīgas 2. vidusskola par Labklājības ministrijas kampaņas vēstnešiem izvirza 11. klases skolnieces Kristiānas Rozentāles ģimeni. Sportisks un aktīvs dzīvesveids ir šīs ģimenes ikdiena, turklāt vecāku piemērs radījis iedvesmojošas sniega bumbas efektu, ap sevi pulcinot un būt aktīviem mudinot ne tikai Kristiānu un viņas māsu, bet arī meiteņu draugus, klases biedrus un citus Kuldīgas iedzīvotājus.

Tētis Māris, kurš ir arī titulēts spēkavīrs gan Latvijā, gan pasaulē, vienmēr aktīvi piedalās ne tikai Kuldīgas 2. vidusskolas, bet arī Kuldīgas novada pašvaldības rīkotajos pasākumos – ja jāiet pārgājienā vai jāpiedalās skolas rīkotajā vecāku dienā, Rozentālu ģimene vienmēr ir gatavi piedalīties. Tāpat viņi paši rīko dažādus sporta pasākumus,  - Lāčplēsis - iesaistot novada jauniešus un mudinot tā vietā, lai pavadītu laiku pie televizora vai datora, sportot un būt aktīviem. Turklāt katrs Rozentālu rīkotais pasākums ir savu pievienoto vērtību – izglītojošu ievirzi – lai jaunieši ne tikai sacenstos savā starpā, bet uzzinātu daudz ko jaunu par konkrēto sporta veidu un to, kā stiprināt savu ķermeni vai izvairītos no traumām.

Mammas Lailas iedvesmota, Kristiāna ārpus nodarbībām skolā, apmeklē mākslas skolu un foto studiju, bet tēta mudināta arī pati nodarbojas ar sportu.

Brīvajā laikā ģimene mīl ceļot  - dodoties gan izbraucienos pa Latviju, gan garākos ceļojumus ārpus mūsu valsts robežām. Ja vien iespējams, arī uz sacensībām tētim Mārim līdzi dodas visa saime, atbalstot viens otru un turot īkšķus par jaunām uzvarām.

 Sagatavoja klases audzinātāja Laila Meirupska

 

PUTRAS SVĒTKI 2017

 Oktobris daudzās Latvijas skolās ir Putras mēnesis. Arī Kuldīgas 2.vidusskolā 1.-4.klašu skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs - 3.a klase gatavoja gardas un veselīgas putras, 2.a klase izveidoja savu putras recepšu grāmatu. 20.oktobrī visi kopā tikās Putras svētkos. Katra klase uzstājās ar savu prezentāciju, iepazina senlatviešu ticējumus par putru, deklamēja skaitāmpantus. 4.a klase bija sagatavojusi teatralizētu iestudējumu par putras vārīšanu.


 

8. UN 9. KLASE DODAS MĀCĪBU EKSKURSIJĀ UZ RĪGU

Ekskursijas laikā abas klases viesojās Kvesti&Escape Room un batutu parkā JumpSpace, piedalījās izglītojošā ekskursijā P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Dienas aktivitātes skolēni kopā ar audzinātājām Ingu Liepiņu un Ivonnu Zīverti beidza sportiskā līdzjutēju gaisotnē "Arēnā Rīga", kur Rīgas "Dinamo" hokejistiem izdevās izcīnīt pirmo uzvaru savā laukumā 2017./2018. gada Kontinentālās hokeja līgas (KHL) regulārā čempionātā, ar 3:2 pagarinājumā pārspējot Rietumu konferences šobrīd astoto spēcīgāko komandu Čerepovecas "Severstaļ".

 

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ MUZEJU

12.oktobrī 1.a klase ar audzinātāju Lieni Kaltnieci un 1.b klase ar audzinātāju Aigu Amoliņu un skolotāju Intu Matisoni bija devušies uz Kuldīgas novada muzeju, lai iepazītos ar turīga kuldīdznieka dzīvokli 20.gadsimta sākumā - ēdamistabu, dāmas buduāru, dzīvojamo istabu, virtuvi, arī kunga kabinetu, kurā apskatāma daļa no kolekcionāra Jāņa Mētras apjomīgās spēļu kāršu kolekcijas.

INDRIĶIM ZEBERIŅAM 135

Šogad Latvijā atzīmē mākslinieka I.Zeberiņa 135.dzimšanas dienu.  13.oktobrī 9.a, 11. un 12.klase apmeklēja Kuldīgas Novada muzeju. Muzeja pētnieciskās nodaļas vadītāja Jolanta Mediņa pastāstīja interesantus faktus par I.Zeberiņa dzīves gājumu. Skolēni iepazinās ar izstādi „ Snēpelnieka sapņojums” , aizpildīja darba lapas.
Nedēļas garumā tika papildinātas zināšanas par novadnieku skolas bibliotēkā un meklējot materiālus internetā. 20.oktobrī notika klašu audzinātāju A.Svilpes, I.Zīvertes, L. Meirupskas gatavots pasākums, kurā skolēniem bija jāizveido I.Zeberiņa Facebook profils, jāatbild uz dažādiem jautājumiem, jāsaliek puzle, veidota no mākslinieka ilustrācijām.
Arī mēs varam lepoties ar skolai dāvinātiem mākslinieka zīmējumiem, kuros attēlota viņa bērnība un skolas gaitas.
Skolēni piekrita kāda mākslas kritiķa atziņai, ka I. Zeberiņa devums „par sudrabu nenopērkams, par zeltu nepārdodams”.

 

VAI ESI GUDRĀKS PAR LAPSĒNU GUNI?

18.oktobrī trīs Kuldīgas 2.vidusskolas piektklasnieku komandas piedalījās VUGD Kuldīgas brigādes un novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajā konkursā ''Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?'' Kunkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ugunsdrošības jautājumiem un rīcību bīstamās situācijās, kā arī izglītot skolēnus par ugunsdzēsēja glābēja profesiju. Katrai komandai bija mājas darbs - izstrādāt un iesniegt komandas radītu radošu vizuāla formāta darbu par drošību ziemā. Konkurss norisinājās Kuldīgas ugunsdzēsības depo un tā laikā skolēni darbojās 12 kontrolpunktos, kas bija saistīti ar jautājumiem par ugunsdrošību. Visas trīs komandas saņēma atzinību par piedalīšanos. APSVEICAM komandu ''Guntiņas'' (E.E.Dzene, S.Mēness, S.Šefanova), komandu ''Gunīši'' (A.Kuršinska, M.Kāls, M.Alute) un komandu ''Sprakšķi'' (R.Kiršteins, A.Stars, M.Lukaševics), kā arī klases audzinātājas Inesi Pūlmani un Baibu Mateviču!

FOTO

 FILMU VAKARS

Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu līdzpārvalde šogad aktīvi uzsākusi jaunu darba cēlienu. Ir daudz jauna - maijā ievēlēts jauns prezidents Artūrs Cīrulis, jauna līdzpārvaldes darba koordinatore Baiba Mateviča, līdzpārvaldei pievienojušies vairāki jauni dalībnieki un kopā tiek kalti lieli plāni skolas darba pilnveidei. Lai tuvāk iepazītos un savstarpēji sadraudzētos, tika rīkots filmu skatīšanās vakars ar picas baudīšanu.

 

KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ

UNESCO projekta KULINĀRAIS MANTOJUMS LIETOJUMĀ ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolas 5.a klases skolēni un klases audzinātāja Inese Pūlmane sadarbībā ar skolas bibliotekāri Ilvu Hartmani realizēja pasākumu „Maizes stāsts”. Skolēni noskatījās videofilmu „Maizes stāsts”, darba lapās atbildēja uz jautājumiem par maizes gatavošanu. Degustēja Kuldīgas maizes ceptuves maizi, novērtēja viņuprāt garšīgāko maizi. Par garšīgāko skolēni atzina Kuldīga baltmaizi, pieaugušie – ''Garšīgo saldskābmaizi'' ar sēklām, kas Riga Food 2017 ieguva Zelta medaļu. Noslēgumā skolēni skatījās sižetu par Kuldīgas maizes ceptuvi un darbību tajā. Skolēni atzina, ka maizes cepšana nemaz nav tik viegls process.

 

ĪPAŠA STUNDA PAR LATVIJU

Šodien 1.b klase kopā ar skolotājām Aigu Amoliņu un Intu Matisoni viesojās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, lai mācītos par Latviju. Skolēni nodarbībā ne tikai klausījās, bet arī aktīvi līdzdarbojās.

5.a un 5.b VIESOS PIE KULDĪGAS UGUNSDZĒSĒJIEM

6.oktobrī skolas 5.klašu skolēni kopā ar audzinātājām Inesi Pūlmani un Baibu Mateviču devās uz Kuldīgas VUGD, lai labāk sagatavotos 5.klašu konkursam ''Vai esi gudrāks par lapsēnu Guni?'', kas karjeras izglītības projekta ietvaros Kuldīgas novadā norisināsies 18.oktobrī. Skolēni, viesojoties ugunsdzēsības depo, uzzināja daudz jauna par ugunsdrošību, , ugundrošības pasākumiem ziemā, uz ceļa un sadzīvē, kā arī klātienē iepazinās ar ugunsdzēsēju ekipējumu, glābšanas tehniku un profesionālo ikdienu.


 

''SAULESZAĶĒNI'' MĀCĀS BIBLIOTĒKĀ 

Pirmsskolas grupa ''Sauleszaķēni'' apmeklēja Kuldīgas alveno bibliotēku. Bērni interesantā veidā tika iepazīstināti ar Latvijas simtgades svinībām un rakstnieka Raiņa skaistajiem dzejoļiem. Noslēgumā bērni paši pagatavoja savu lellīti Lollīti.


 

ZINĀTNIEKU NAKTS PIEDZĪVOJUMI

Piektdien, 29. septembrī, 11 Latvijas pilsētās notika Zinātnieku nakts pasākumi. Šī gada tēma ir inovācijas. Savas durvis apmeklētājiem vēra augstskolas, zinātniskie institūti, muzeji un citas iestādes, kopumā piedāvājot apmeklēt vairāk nekā 50 norises vietas. Kuldīgas 2.vidusskolas skolēni un skolotāji šogad devās uz Rīgu un viesojās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē un LU Botāniskā dārza labirintos, kā arī iepazinās ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR".


 

MIĶEĻDIENAS RAŽAS IZSTĀDE

Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Šogad Kuldīgas 2.vidusskolā Miķeļdienas ražas izstādē varējām aplūkot gan neparasti izaugušus ''trīsžuburu burkānus'', gan zaķus, ežus un citus meža zvērus. Vispopulārākie izrādījās ķirbji un kabači, no tiem tapis pat populārās animācijas filmas ''Minjoni'' varonis.


 

SKOLOTĀJU DIENA 2017

29.septembrī mūsu skolā tika aizvadīta Skolotāju diena. Šī bija diena, kad skolotāji beidzot varēja atpūsties, jo stundas vadīja skolēni. Laikā, kad skolēni vadīja stundas, skolotāji pulcējās sporta zālē uz sporta stundu, pēc tam uz patiesības stundu kompetenču izglītības ietvarā. Skolēnu līdzpārvalde visa pasākuma garumā rūpējās par to, lai skolotājiem būtu jautri un laiks tiktu pavadīts priecīgā gaisotnē. Katrs skolotājs saņēma apliecību ar vārdiem ''Skolotāj, Tu esi labākais no labākajiem mūsu skolā - mūsu mājās! Paldies skolēniem par šo svētku dienu!

 

 

ATKALSATIKŠANĀS SKOLĀ

 29.septembrī Kuldīgas 2.vidusskolā Skolotāju dienai veltītā svinīgā pasākumā satikās skolas bijušie un esošie skolotāji. Skolotājus ar dziesmām un dzejas rindām sveica skolēni, apsveikuma vārdus teica skolas bijušā direktore Astra Gūtmane un esošā Guntra Buivida.


 

 

''SAULESZAĶĒNI'' dodas uz muzeju

Kuldīgas 2. vidusskolas pirmsskolas grupa "Sauleszaķēni" apmeklēja Kuldīgas muzeju, kur piedalījās nodarbībā "Piedzīvojumi pagātnē". Bērniem bija iespēja apskatīt un iztēloties, kā cilvēki dzīvoja senatnē, kad nebija datoru, datorspēļu un televizoru. Spēlēja spēles, kādas cilvēki spēlēja kādreiz un piedalījās rotaļās. Bija ļoti interesanta un radoša nodarbība. Paldies muzeja darbiniekiem!


 

3.a klase viesojas strausu audzētavā

 Snēpeles pagasta strausu audzētava „Nornieki” ir lielākā Latvijas strausu audzētava. 3.a klases skolēni kopā ar audzinātāju Anitu Milsteri un bērnu vecākiem tur uzzināja ne tikai, kā dzīvo eksotiskie putni strausi, bet arī noskaidroja daudz jauna par kazkopību, kā arī baudīja pašu gatavotas pusdienas. Paldies viesmīlīgajiem saimniekiem!

 

DZEJAS DIENAS 2017

 Septembris jau vairāk nekā 50 gadus ir dzejas mēnesi, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena un gan Kuldīgā, gan visā Latvijā notiek Dzejas dienas. Šogad Dzejas dienu ietvaros viesojāmies Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra teātra studijas izrādēs Ā.Elksnes “Zilie spārni” un P.Pētersona ''Zvaigznes. Acis. Zvaigznes'' (režisore Gunta Krauze, kustību konsultante Baiba Rozevska). Romantiskā dzejas valoda, jaunības jūsma, kolorīta aktierspēle, saskaņotas kustība un laba mūzika uzbūra brīnišķīgu mīlas stāstu, kur prieks un gaviles mijas ar skumjām un liek aizdomāties par patiesām dzīves vērtībām - mīlestību, uzticību, savstarpēju saskaņu.

 

 

ĪPAŠAS NODARBĪBAS 1.-2.KLAŠU SKOLĒNIEM

 Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru Kuldīgas 2.vidusskolā tika organizētas izglītojošas nodarbības 1.-2.klašu skolēniem par personīgo higiēnu un traumatisma profilaksi. Nodarbību mērķis ir palīdzēt bērniem apgūt veselīga dzīvesveida principus, veidojot izpratni bērniem interesantā un saistošā veidā - skatoties videofilmiņas ''Par Janča punci un tīrām rokām'', ''Jampadracis'', ''Lielais noslēpums'', veicot eksperimentus, praktiskus uzdevumus, rotaļājoties un sarunājoties.

 

 

SPORTA - TĒVA DIENA 2017

Šogad skolā sākam jaunu tradīciju - tēta dienas atzīmēšanu ar sportiski atraktīvām aktivitātēm, jo sportiskā miesā mājo vesels gars! Azartisko skolēnu un pedagogu rindas kuplināja iespaidīgs kustēties mīlošu, aktīvu, līksmu mūsu skolēnu tētu pulks, ''tas ir mans tētis'', ar lepnumu teica vismazākie, lielākie mērojās spēkiem ar saviem tētiem fotbola mačā. Īpašā vienotā klasiski melnbaltā formā bija tērpta pedagogu komanda. Kopīgas sporta aktivitātes sagādāja prieku gan bērniem un skolotājiem, gan tētiem un, protams, arī māmiņām un mazākajiem bērniem tribīnēs, kas ar skaļiem ovāciju saucieniem atbalstīja savējos futbola turnīrā, kartupeļu maisu lēcienos, balonbolā, šautriņu mešanā un citās lustīgās, kustīgās atrakcijās. 

MĪĻIE TĒTI, JŪS ESAT VISLABĀKIE!

 

 ZINĪBU DIENA 2017

 ''Beidzot ilgi gaidītais 1.septembris ir klāt'', saka Kuldīgas 2.vidusskolas mazie pirmklasnieki. Saglabājot vairāk kā gadsimtu senās skolas tradīcijas, pirmās klases audzēkņus zālē ieved topošie absolventi, divpadsmito un devīto klašu skolēni, skanot skolas zvana skaņām, kas skolēnus uz stundām aicināja simts gadus senā vēsturē. Šogad Kuldīgas 2.vidusskola sagaida savu 140. dzimšanas dienu. Kā svētku uzrunā norādīja Kuldīgas novada Domes Izglītības nodaļas vadītāja S.Dubure, šajā mācību gadā skola ''atver jaunu lappusi'' skolas vēsturē, jo darbu direktores amatā sāk G.Buivida. Direktore G.Buivida ir ''savējā'' - šīs skolas absolvente, vēl nesen te bijusi skolotājas un direktores vietnieces amatā. Kā uzsvēra direktore, vasaras mēnešos skolā noritēja apjomīgi remontdarbi, ir renovēts skolas 1.stāvs, veikti citi darbi. Skolēniem būs iespēja mācīties mūsdienīgā un drošā vidē. Direktore G.Buivida cer, ka izdosies izveidot veiksmīgu skolas un ģimenes sadarbību - ''skola - mūsu mājas''. Lai veiksmīgs un ražīgs mums visiem jaunais mācību gads!

 

 2012.-2016.gads

Publiskās runas konkurss

Projektu dienas 2016

KARJERAS PASĀKUMS "VERU DURVIS UZ AUGSTSKOLU 2016" 

 Barikāžu piemiņas stāsti...

Jaunais šķirošanas punkts ir atklāts

Ziemassvētku eglīte sākumskolai fotomirkļos


Ziemassvētku koncerta fotomirkļi

Alvila Altmaņa Ziemassvētku koncerts 

Pirmā Advente

Valsts svētkiem veltītais pasākums

Dainu maratons

Lāčplēsis 2015

Mārtiņdiena 2015

Rīcības diena

Putras nedēļa

Fukši 2015 

Skolotāju diena

Miķeļdienas tirgus

Dzejas dienas

Eiropas valodu dienas  

Ziedu izstāde

Sporta un orientēšanās diena

Zinību diena

 

2. vidusskolas absolventi iegūst stipendijas

Gada diena 2015 

"Aizmigusī princesīte" viesojas Usmas baznīcā. 

Pēdējais zvans 

"Kā sirsniņa azotē..." 

Zemes dienu sagaidot...

Kuldīgas 2. vidusskola Meža dienās 

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

Nodarbību cikls „Izproti valsti, kurā Tu dzīvo”. 

Teātra svētki Bērnu un jauniešu centrā 

Viduskurzemes un ziemeļkurzemes novadu folkloras kopu saiets

Piejūras pilsētu literārā akadēmija Kuldīgā 

Folkloristu gatavošanās skolēnu dziesmu un deju svētkiem

Gatavošanās skolu dziesmu un deju svētkiem. 

Ēnu dienas 2015 

ES prezidentūras diena skolā 

Skolēni eksperimentē 2015 

„Veru durvis uz augstskolu 2015”

Skatuves runas konkurss

Koncerts „Ziemassvētku ceļojums”

Ziemassvētku ballītes 

Tērpjam visu greznā rotā....

Londona pašu spēkiem...

Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums.

Lāčplēša diena

Starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”

Rīcības dienas

Skolotāju sporta un veselības diena 2014

Izstāde - karjeras pēda

Skolēnu reģionālais forums „Draudzīga skola”

Fukši

Dzejas brauciens

Karjeras nedēļa 2014

Miķeļdienas tirdziņš 2014

"Gudrā putra" jeb #putrings

Skolotāju diena

"Iestādi koku mieram..."

"Zem papīra lidmašīnām..."

Izstāde „Sasmēlies es esmu saules...”

Sporta diena

Radošās darbnīcas "Sveiks un vesels!"

Zinību diena

Jauno skolotāju uzņemšana skolas kolektīvā

 

 

Orientēšanās Kuldīgā!

 

Folkloras kopa „Pīne” –Viesītē!

 

Literārās meistardarbnīcas 

 

Turpinām piedalīties kustības „Draudzīga skola” aktivitātēs

 

9.maijs - Eiropas diena

 

Sabiedrības stunda "Mēs savam novadam"

 

Aso prātu cīņa 2014 - Kuldīgas pilsētā

 

Lielā pavasara talka

 

Projektu dienas Kuldīgas 2.vidusskolā

 

Grāmatas prezentācija

(3.aprīlis)

 

 Konkurss "Labo darbu krātuve"

 

Viduskursas folkloras kopu sarīkojums „Ai,naudiņa,ai naudiņa”

 

Delna dodas uz Kuldīgas skolām ar stundu par godīgumu

 

„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”. 

 

Koncerts – konkurss „No sirds uz sirdi”

 

Publiskās runas konkurss novadā

 

7-11.klašu skolēnu gatavoto kalendāru izstāde

 

V.Plūdoņa dzejoļu konkurss 

 

12.klases albūmu vakars

 

Jaunatne ar misiju viesojas Kuldīgas 2.vidusskolā ar lekciju par cilvēku tirdzniecību

 

Valentīndienas ballīte "Raibie talanti"

 

Atbalstām Latvijas sportistus ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos

 

Tikšanās ar skolas absolventu Rūdolfu Valkovski

 

Ēnu diena 2014

 

Skolēni raksta mīlas dzeju

 (14.februārī)