KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS METODISKĀ PADOME

 Metodiskās padomes darbības pamatprincipi

Kuldīgas 2.vidusskolas metodiskās padomes darba mērķus, saturu, uzdevumus, kā arī tiesības, pienākumus un darba formas nosaka Metodiskās padomes reglaments un tā darbojas saskaņā ar Skolas Nolikumu. Metodiskā padome organizē Kuldīgas 2.vidusskolas metodisko darbu, dodot iespēju ikvienam pedagogam uztvert un apliecināt sevi kā radošu personību profesionālā līmenī, mērķtiecīgi iesaistot pēc iespējas plašāku pedagogu loku demokrātiskā skolas darba organizēšanā.

Metodiskās padomes darba uzdevumi

Metodiskās padomes darbībai ir informatīvi reflektīvā, analītiskā, izglītojošā, apmācošā, organizatoriskā un pētnieciskā funkcija. Katrai no šīm funkcijām pakārtoti konkrēti darba uzdevumi, kas ar Metodiskās padomes locekļu starpniecību realizējami Kuldīgas 2.vidusskolas darbā, iesaistot visus pedagogu to īstenošanā.

 Metodiskās padomes uzbūve

 

 Metodiskās padomes sastāvs

Metodiskās padomes vadītājs

Igo Kūlainis

direktores vietnieks izglītības jomā

Metodiskās padomes locekļi:

 Inita Embrekte

 

Marijana Kondratjeva

direktores vietniece izglītības jomā

 

direktores vietniece neklātienes programmās, IT jautājumos

Baiba Mateviča

 

 

Inese Reisa

 

Benita Baumane

direktores vietniece audzināšanas jomā, klašu audzinātāju metodiskās grupas vadītāja

 

valodu metodiskās grupas vadītāja

 

tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskās grupas vadītāja

Alise Grābante

pirmsskolas un sākumskolas metodiskās grupas vadītāja

Ligita Kande

apvienotās metodiskās grupas Rendas filiāles vadītāja

 

Kuldīgas 2.vidusskolas mācību, audzināšanas un

metodiskā darba prioritātes un uzdevumi

2017./ 18.m.g.

 

 

MĀCĪBU UN METODISKAJĀ DARBĀ

 

  1. 1.      Izglītības kvalitātes pilnveide

 

1.1. Pedagogu sadarbību veicināšanas aktualizācija kompetenču izglītības kontekstā.

 

1.2. Skolēnu lasīt un rakstītprasmes pilnveide.

 

1.3. Jēgpilnas mācīšanās attīstīšana.

 

1.4. Skolēnu un pedagogu medijpratības un digitālās kompetences attīstīšana.

 

1.5. Novada mācības integrēšana 6.-9.klasē.

 

1.6. Karjeras vadības prasmju pilnveide.

 

  1. 2.      Iekļaujošās izglītības realizācija un sociālās atstumtības riska mazināšana

 

2.1. Atbalsta pilnveide talantīgajiem (spējīgajiem) skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

 

2.2. Atbalsta sistēmas izveide pedagogiem darbam ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

 

2.3. Atbalsts pirms laika izglītību pārtraukušo un reemigrējušo skolēnu integrācijai mācību procesā tālmācības un neklātienes programmās.

 

2.4. Tālmācības mācību programmu attīstīšana, t.s. pedagogu profesionālā pilnveide.

 

  1. 3.      Resursu izmantošanas efektivitāte

 

3.1. Atbalsts pedagogiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā tālākizglītībā.

 

3.2. Mūsdienīgas, draudzīgas un drošas mācību vides veidošanas turpināšana.

 

AUDZINĀŠANAS DARBĀ

 

Sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē, sagaidot Latvijas simtgadi.

 

METODISKAIS UZDEVUMS

 

Starpdisciplināro darba formu aktualizācija, izveide un iekļaušana mācību procesā kompetenču izglītības kontekstā.

 

VĪZIJA

 

Attīstīt pamata un vidējās izglītības iespējas Kuldīgas 2.vidusskolā, realizējot pirmsskolas, pamatskolas, vispārējās vidējās izglītības programmas, t.s. neklātienē un tālmācībā.

 

 

METODISKĀS PADOMES REGLAMENTS

METODISKO GRUPU REGLAMENTS