KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS METODISKĀ PADOME

 Metodiskās padomes darbības pamatprincipi

Kuldīgas 2.vidusskolas metodiskās padomes darba mērķus, saturu, uzdevumus, kā arī tiesības, pienākumus un darba formas nosaka Metodiskās padomes reglaments un tā darbojas saskaņā ar Skolas Nolikumu. Metodiskā padome organizē Kuldīgas 2.vidusskolas metodisko darbu, dodot iespēju ikvienam pedagogam uztvert un apliecināt sevi kā radošu personību profesionālā līmenī, mērķtiecīgi iesaistot pēc iespējas plašāku pedagogu loku demokrātiskā skolas darba organizēšanā.

Metodiskās padomes darba uzdevumi

Metodiskās padomes darbībai ir informatīvi reflektīvā, analītiskā, izglītojošā, apmācošā, organizatoriskā un pētnieciskā funkcija. Katrai no šīm funkcijām pakārtoti konkrēti darba uzdevumi, kas ar Metodiskās padomes locekļu starpniecību realizējami Kuldīgas 2.vidusskolas darbā, iesaistot visus pedagogu to īstenošanā.

 

 Metodiskās padomes sastāvs

Metodiskās padomes vadītājs

Igo Kūlainis

direktores vietnieks izglītības jomā

Metodiskās padomes locekļi:

 Inita Embrekte

 

Marijana Kondratjeva

direktores vietniece izglītības jomā

 

direktores vietniece neklātienes programmās, IT jautājumos

Baiba Mateviča

 

 

Inese Reisa

 

Benita Baumane

direktores vietniece audzināšanas jomā, klašu audzinātāju metodiskās grupas vadītāja

 

valodu metodiskās grupas vadītāja

 

tehnoloģiju un zinātņu pamatu metodiskās grupas vadītāja

Alise Grābante

pirmsskolas un sākumskolas metodiskās grupas vadītāja

Arvis Sprude

''Es un sabiedrība'' metodiskās grupas vadītājs

 

Kuldīgas 2.vidusskolas mācību, audzināšanas un

metodiskā darba prioritātes un uzdevumi

2018./ 19.m.g.

 

 METODISKAIS UZDEVUMS

Savstarpējā atbalsta sniegšanas aktualizācija un pedagogu sadarbības veicināšana pedagoģiskajā procesā.

 

MĀCĪBU UN METODISKAIS DARBS

  1. 1.      Izglītības kvalitātes pilnveide:

1.1. Uzlabojot mācību stundas kvalitāti, pilnveidot mācību stratēģisko plānošanu un efektīvu īstenošanu.

1.2. Izglītojamo mācīšanās pašmotivācijas veicināšana.

1.3. Turpināt skolēnu un pedagogu medijpratības un digitālās kompetences attīstīšana.

1.4. Aktualizēt karjeras izglītības integrēšanau mācību procesā.

 

  1. 2.      Iekļaujošās izglītības realizācija un sociālās atstumtības riska mazināšana:

2.1. Turpināt atbalsta sistēmas pilnveidi talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar mācīšanās grūtībām.

2.2. Pilnveidot atbalsta sistēmu pedagogiem darbam ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

2.3. Īstenot projektu „PuMPuRS”, lai atbalstītu pirms laika izglītību pārtraukušo un reemigrējušo skolēnu integrāciju mācību procesā.

2.4.Mūsdienīgas tālmācības mācību programmas attīstīšana.

  1. 3.      Resursu izmantošanas efektivitāte

3.1. Atbalsts pedagogiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā tālākizglītībā.

3.2. Mūsdienīgas, draudzīgas un drošas mācību vides veidošanas turpināšana.

 

AKTIVITĀTES

 

Turpināsies savstarpējā stundu vērošana, analīze.

 Otrdienās ir ieplānotas metodiskās pēcpusdienas

 

 (dažādas metodisko grupu sanāksmes, pieredzes apmaiņa par noteiktu tēmu, savstarpēja atbalsta sniegšana dažādās pedagoģiskās situācijās, klašu audzinātāju plānota tikšanās pie atbalsta speciālistiem par speciālo programmu izglotajamo īpašājām vajadzībām u.c.)

 

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

 

1. Izglītības kvalitātes pilnveide.

 

1.1.Skolotāju savstarpējās sadarbības rezultātā tiks saskaņota  jomas priekšmetu programmas kopīgo  tēmu sadale metodisko grupu ietvarā.

 

1.2. Skolēniem tiks ieviesti individuālie plānotāji mācību procesa paškoordinēšanai 7.-12.klasei.

 

1.3. Skolotāji piedalīsies tālākizglītības kursos.

 

1.4. Klašu grupās  tiks organizētas tikšanās ar izglītības iestādes karjeras  konsultantu.

 

 

 

  1. 2.      Iekļaujošās izglītības realizācija un sociālās atstumtības riska mazināšana.

 

2.1. Skolēni piedalīsies novada talantu skolā, mācību olimpiādēs, konkursos.

 

  Skolēniem ar mācīšanās grūtībām tiks:

 

ü  veikta vienota pedagoģiskā izpēte,

 

ü   veidoti individuālie plāni, sadarbībā ar speciālo pedagogu,

 

ü  saņemts skolas atbalsta speciālistu – psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga  atbalsts.

 

2.2. Pedagogiem tiks organizēti savstarpējās sadarbības veicināšanas pasākumi-

 

dažādas metodisko grupu sanāksmes- pieredzes apmaiņa par noteiktu tēmu, savstarpēja atbalsta sniegšana dažādās pedagoģiskajās situācijās.

 

klašu audzinātāju plānota tikšanās pie atbalsta speciālistiem par speciālo programmu izglotajamo īpašājām vajadzībām.

 

2.3.Tiks īstenots projekts „PuMPuRS”, lai atbalstītu pirms laika izglītību pārtraukušo un reemigrējušo skolēnu integrāciju mācību procesā.

 

2.4.Skolotāji pilnveidos savas iemaņas saziņai ar skolēniem e-vidē.