KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLAS METODISKĀ PADOME

 Metodiskās padomes darbības pamatprincipi

Kuldīgas 2.vidusskolas metodiskās padomes darba mērķus, saturu, uzdevumus, kā arī tiesības, pienākumus un darba formas nosaka Metodiskās padomes reglaments un tā darbojas saskaņā ar Skolas Nolikumu. Metodiskā padome organizē Kuldīgas 2.vidusskolas metodisko darbu, dodot iespēju ikvienam pedagogam uztvert un apliecināt sevi kā radošu personību profesionālā līmenī, mērķtiecīgi iesaistot pēc iespējas plašāku pedagogu loku demokrātiskā skolas darba organizēšanā.

Metodiskās padomes darba uzdevumi

Metodiskās padomes darbībai ir informatīvi reflektīvā, analītiskā, izglītojošā, apmācošā, organizatoriskā un pētnieciskā funkcija. Katrai no šīm funkcijām pakārtoti konkrēti darba uzdevumi, kas ar Metodiskās padomes locekļu starpniecību realizējami Kuldīgas 2.vidusskolas darbā, iesaistot visus pedagogu to īstenošanā.

 

Metodiskās padomes sastāvs

 

Metodiskās padomes vadītājs

Igo Kūlainis

direktora vietnieks izglītības jomā

Metodiskās padomes locekļi:

 Inita Embrekte

 

Marijana Kondratjeva

direktora vietniece izglītības jomā

 

direktora vietniece neklātienes programmās, IT jautājumos

Baiba Mateviča

 

 

Inese Reisa

 

Benita Baumane

direktora vietniece audzināšanas jomā, klašu audzinātāju metodiskās grupas vadītāja

 

valodu metodiskās grupas vadītāja

 

informācijas tehnoloģiju un eksakto zinātņu metodiskās grupas vadītāja

Alise Grābante

pirmskolas, sākumskolas un speciālo klašu metodiskās grupas vadītāja

Arvis Sprude

''Es un sabiedrība'' metodiskās grupas vadītājs

 

Kuldīgas 2.vidusskolas  metodiskā darba prioritāte un uzdevumi 2018./19.m.g.

PRIORITĀTE

Pedagogu un izglītojamo sadarbības pilnveide mācību procesā.

 

UZDEVUMI

 

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

 

1. Veicināt mācību procesā izglītojamo prasmi sadarboties.

 

Izglītojamie prot sadarboties mācību procesā.

2. Pedagogiem savstarpēji vērot stundas, akcentējot sadarbības pilnveidi mācību procesā.

 

 Pedagogi  ir vērojuši ne mazāk kā vienu stundu semestrī.

3. Izvērtēt savstarpējās sadarbības formas (izglītojamais-pedagogs,  izglītojamais-izglītojamais)   efektivitāti pedagogu metodiskajās grupās.

 

Ir pilnveidotas pedagogu un izglītojamo prasme sadarboties mācību procesā.

 

4. Noteikt un saskaņot metodiskajās grupās jomu priekšmetu programmu saistītās tēmas.

 

Ir saskaņotas tēmas starp priekšmetu jomām.