Skolotāji

Skolotājs

Mācību priekšmets

 

Skolotājs

Mācību priekšmets

Inese Reisa

Angļu valoda

Selva Rozentāle

Vācu valoda

Inita Embrekte

Sākumskolas skolotāja, direktores vietniece

Inese Pūlmane

Latviešu valoda, literatūra
Aiga Amoliņa
Sākumskolas skolotāja

Valija Sprude

Krievu valoda

Alise Grābante

Sākumskolas skolotāja

Irina Stikuta

Krievu valoda

Juris Kramēns

Informātika

Mārīte Suhanova

Matemātika

Ilva Hartmane

Ģeogrāfija, bibliotekāre

Anda Svilpe

Latviešu valoda, literatūra

Pēteris Kairišs

Matemātika

Vita Šternberga

Ķīmija, bioloģija, dabaszinības

Benita Baumane

Fizika

Sarmīte Viļumsone

Latviešu valoda, literatūra

Marijana Kondratjeva

Informātika, programmēšanas pamati, direktores vietniece

Ivonna Zīverte

Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Inta Matisone
Pedagoga palīgs

Daiga Žentiņa

 Ētika, sākumskolas skolotājs, karjeras konsultants

Rita Kuzņecova

Latvijas vēsture, pasaules vēsture, kulturoloģija

Dace Giela

Psiholoģija, skolas psihologs

IIgo Kūlainis

Fizika, direktores vietnieks

Ilze Kudiņa

Latviešu valoda, skolotājs logopēds

Inga Liepiņa

Sociālās zinības, ekonomika

Guntis Jankovskis

Fizika, matemātika, mājturība un tehnoloģijas

Laila Meirupska

Angļu valoda, ZPD

Mārtiņš Štofregens

Sports

 Ligita Mežkalne

Sākumskolas skolotāja, latviešu valoda, literatūra

Aivars Cīrulis

Bioloģija, ķīmija

Anita Milstere

Sākumskolas skolotāja, matemātika

Anita Ozoliņa Sākumskolas skolotāja

Sanita Miltoviča

Sākumskolas skolotāja, angļu valoda

Sintija Krastiņa

Sākumskolas skolotāja

Baiba Mateviča

Latviešu valoda, literatūra, direktores vietniece

Ilze Legzdiņa

Pirmsskolas skolotāja

Liene Kaltniece Sākumskolas skolotāja

Agija Alute

Pirmsskolas skolotāja palīgs

Arvis Sprude

Sports

 Aira Bumbiere

Sākumskolas skolotājs (Renda)

Jana Paipa

Mūzika

Ligita Kande

Sākumskolas skolotājs (Renda)

Daina Rasa Ģeogrāfija

Daiga Kalna

Pedagoga palīgs

Rita Papēde

Latvijas vēsture, politika un tiesības, pasaules vēsture, kulturoloģija

Zane Zvagule Pirmsskolas pedagogs (Renda)
Inta Rūdolfa  Angļu valoda (Renda)

 

Skolēnu skaits skolā:

 

- pirmskolā - 30

- pamatskolā - 311

- vidusskolā - 108

 

klase Audzinātāja

 5,6 gadnieki

"Saules zaķēni"

 Ilze Legzdiņa
 1.a klase Liene Kaltniece
 1.b klase Aiga Amoliņa
 2.a klase Sintija Krastiņa
 2.b klase Anita Ozoliņa
 3.a klase Anita Milstere
 3.b klase Alise Grābante
 4.a klase Ligita Mežkalne
 4.b klase Sanita Miltoviča
 5.a klase Inese Pūlmane
 5.b klase  Baiba Mateviča
 6.klase  Selva Rozentāle
 7.a klase  Rita Papēde
 7.b klase  Mārīte Suhanova
 8.a klase  Inga Liepiņa
 8.b klase  Ilze Kudiņa
 9.a klase  Ivonna Zīverte
 9.b klase  Valija Sprude
 8.n/9.n klase  Sarmīte Viļumsone
 10 klase  Daiga Žentiņa
 10.n klase  Sarmīte Viļumsone
 11 klase  Anda Svilpe
 11.n klase  Ilva Hartmane
 12 klase  Anda Svilpe
 12.n klase  Ilva Hartmane
   Rendas filiāle

 pirmsskolas grupas

 

 Zane Zvagule, L.Miza, M.Grablovska
 2.r /4.r klase  L.Kande/A.Bumbiere, I.Rūdolfa