- Zinību diena


- Dzejas diena


- Miķeļdienas tirdziņš


- Fukši jeb 10.kl.iesvētības

 

 

- Radošas un izzinošas darbnīcas


- Lāčplēša diena skolā (sporta aktivitātes 1.-12.kl.

„Sveiks un vesels Latvijai”, "Mazais Lāčplēsis" (pamatskolas un

sākumskolas)   un  „Lāčplēsis”  (vidusskolas)  titula  iegūšanas

konkurss(sadarbībā ar pieaicinātiem spēkavīriem)


- Valsts svētku svinīgais pasākums


- Erudīcijas konkursi


- Ziemassvētku pasākumi


- Ziemassvētku koncerts

 

- Tematiskas zīmējumu, rokdarbu izstādes t.sk.

„Manas ģimenes un skolotāju vaļasprieks”


- Talantu koncerts-konkurss „ Pašu priekam”


- Māmiņas dienas koncerts


- Sekmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie direktores


- "Mazās tematiskās ballītes" (5. - 12.kl.)

 

- rotaļu danču un spēļu pēcpusdienas (1. - 4.kl.)


- Sporta dienas un sacensības, pēdējais zvans, izlaidumi.