METODISKĀ DARBA PRIORITĀTE

Kuldīgas 2.vidusskolas metodiskā darba prioritāte un uzdevumi 2019./2020.m.g.

Prioritāte:
Individualizācija un diferenciācija mācību un audzināšanas darbā.

Sasniedzamais rezultāts:
Individuāla pieeja talantīgajiem izglītojamiem un izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.

UZDEVUMI SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS
1.Organizēt ārpusstundu nodarbības izglītojamo talantu attīstīšanai atbilstoši to vajadzībām un spējām. Izglītojamie regulāri darbojas mākslas, mūzikas, dabaszinātņu, dejas, valodas un teātra meistarklasēs un kognitīvo spēju un prasmju attīstošās nodarbībās.
2. Atbalsta pasākumu veidu un to lietderības izvērtēšana, balstoties uz mācību sasniegumiem un to dinamiku Diferencēti atbalsta pasākumi izglītojamajiem, pēc individuālajām vajadzībām.
3.Pedagogiem savstarpēji vērot stundas, akcentējot individualizāciju un diferenciāciju mācību procesā. Ir novērotas ne mazāk kā 2 stundas semestrī dažādās izglītības programmās un grupās (1.-3.kl, 4.-6.kl, 7.-9.kl., 11.-12.kl.).
4. Izveidot diferencētus uzdevumus, ievērojot izglītojamo ar mācīšanās grūtībām un izglītojamo ar augstiem sasniegumiem spējas un vajadzības. Izveidoti un lietoti diferencēti uzdevumi ikdienas mācību procesā.